Ağa Musa Nağıyev adına xəstəxana (1849-1919)

Məşhur neft milyonçusu bütün həyatmı doğma xalqmm maariflənməsinə və mədəniyyətimizin inkişafma həsr edən, bu yolda varlığmdan keçən, XX əsr Azərbaycan memarlıq tarixində öz yeri və ənənələri olan Ağa Musa Nağıyevin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini xalqmm sağlamlığmm qorunması və səhiyyənin inkişafı təşkil edib. Bakıda tikdirdiyi 98 binadan dördü xəstəxana kimi fəaliyyət göstərir. Admı daşıyan xəstəxana 1914-cü ildə Ağa Musa Nağıyevin şəxsi vəsaiti hesabma tikilərək istifadəyə verilib.